Dap Vadisi Z Ofis Merkez Mah. Seckin Sok. No:2/4A D No: 143 Caglayan Kagithane Istanbul

Image Alt

Xidmətlərimiz

By Event Company, kifayǝt qǝdǝr avadanlıq, materyal vǝ bütün tǝşkilatı ǝhatǝ edǝrǝk qüsursuz işçi heyǝti ilǝ ölkǝmizdǝ vǝ ölkǝmizdǝn xaricdǝ sizǝ xidmǝt göstǝrir.

Toy vǝ Tǝşkilati Xidmǝtlǝr

Türkiyǝnin Qabaqcıl Toy vǝ Sosial Dövlǝt Planlaşdırma Heyǝti olaraq, İndividual, Ailǝ, Şirkǝt Vǝ Quruluşar üçün Türkiyǝnin hǝr bir bölgǝsindǝ vǝ xaricdǝ 15 İldǝ Ardıcıl olaraq 800-dǝn Çox Sǝrfǝli vǝ Unudulmaz Tǝdbirlǝr Hǝyata Keçirtdik.

Toy Mǝrasimlǝri Üçün ӘSAS Xidmǝtlǝrimiz ;

Toy Nikah Nişan Vǝ Xına Mǝrasimlǝri, Mǝzuniyyǝt Tǝntǝnǝsi, Kiçik Toylar, BarMitsva-BatMitsva, Ad Günlǝri Vǝ İl Dönümlǝri, Sǝs Sistemlǝri, İşıq Sistemlǝri, Canlı Musiqi Vǝ Dj Xidmǝti, Lazer Show, Video Mapping Vǝ Watchout Sistemlǝri, Foto Vǝ Rǝqǝmsǝl Video Çǝkiliş Xidmǝti, Video Dǝvǝtnamǝ Xidmǝti, Rǝqǝmsǝl Video Klip Xidmǝtlǝri, Preparation Film Xidmǝti, Toy Hekayǝsi, Rǝqǝmsǝl Montaj Xidmǝti, DVD-R Çap Etmǝ Vǝ Üzünü Köçürtmǝ, Jimmy Jib Kamera Vǝ Reji Sistemlǝri, Fişǝng Nümayişlǝri, Konfeti Vǝ Vulkan Showları, Sahǝ Vǝ Sǝhnǝ Podium Quruluşu, Örtük Çǝkmǝ Vǝ Sǝhnǝ Arxası Dekorasiya, Toy Vǝ İctimai Dǝvǝt Dekorasiyası,  Creative Dizaynlar İlǝ Konsepsiya Bǝzǝmǝlǝri, Qonaq Qarşılama (Host & Hostes Tǝmini), Dǝvǝtnamǝ Dizaynı, Kaliqrafik Proqramlaşdırma Vǝ Paylama Xidmǝti, L.C.V. Xidmǝti, Toy Maşınları İcarǝyǝ Götürmǝ Dǝstǝyi (Klassik, Vip, Sport Maşın Tǝmini), Mobil Generator Xidmǝti vǝ s…

Görüntü sistemlǝri

Kinoqurğu İcarǝyǝ Götürmǝ

Tǝdbirlǝrinizdǝ özünüzü daha yaxşı ifadǝ edǝ bilmǝk üçün ǝn güclü yol görüntü sistemidir. Yüksǝk pikseldǝ 2.000 – 50.000 Ansi Lumen arasında DLP vǝ LCD kinoqurğu cihazlarımızla icarǝyǝ götürmǝ xidmǝti göstǝririk. Müxtǝlif linza imkanları görüntünü hǝr bir mǝsafǝdǝn istǝdiyiniz böyüklükdǝ pǝrdǝyǝ ǝks etdirǝ bilir. Texnalogiyanın son mǝhsulları ilǝ tǝchiz olunmuş texniki avadanlıq parkına malik olan şirkǝtimiz sizin hǝllini tapma partnyorunuz olmaq üçün hazırdır.

Pradakşn

By Event Company, şirkǝtlǝr üçün prezentasiya vǝ yaxud tǝhsil filimlǝrini, senari yazılarkǝn çǝkiliş mǝrhǝlǝsini, montaj vǝ dublyajından, DVD-lǝrin üz dizaynı vǝ ya çoxaldılmasına qǝdǝr öz tǝrkibindǝ hazırlayır.
Korporativ vǝ ya reklam tǝrkibli özünǝ mǝxsus filim çǝkilişlǝri ilǝ müştǝri arzu vǝ ümidlǝrinǝ uyğun qısa metrajlı filimlǝr ilǝ hǝll yolları tǝqdim edirik. Peşǝkar Kamera vǝ reji sistemlǝri ilǝ bugünümüzün inkişaf etmiş texnalogiyalarına paralel olaraq qoyulan sǝrmayǝ ilǝ müştǝrilǝrimizǝ icarǝyǝ götürmǝ xidmǝti göstǝririk.

İşıq Sistemlǝri

Mǝhsul Buraxılışları, Filial İclasları, Konsertlǝr, Mitinqlǝr, Festivallar, Podium Vǝ Moda Showları, Şǝnliklǝr, Teatrlar, Musiqili Kamediyalar Vǝ Nümayiş Sǝnǝtlǝri, Televiziya Verilişlǝri, Klip Çǝkilişlǝri Kimi Açıq Hava Vǝ Qapalı Sahǝ Tǝdbirlǝrinizdǝ Yüksǝk texnalogiya Avadanlıqlarımız Vǝ Tǝcrübǝli Texniki Heyǝtimizlǝ Xidmǝt Göstǝririk.

Sǝs Sistemi İcarǝyǝ Götürmǝ

İclas, Konqres, Buraxılış, Şǝnlik, Toy, Konsert Vǝ s. Tǝdbirlǝrinizdǝ İstifadǝ Olunma Mǝqǝsǝdinǝ Görǝ Müxtǝlif Marka Vǝ Modeldǝ Açıq Vǝ Qapalı Sahǝ Sǝs Sistemlǝrimiz, Tǝcrübǝli Texniki Heyǝtimiz Vǝ Geniş Miqyaslı Avadanlıq  Növlǝrimizlǝ Müştǝrilǝrimizǝ İcarǝyǝ Götürmǝ Xidmǝti Veririk.

Truss Sǝhnǝ Quruluşu

Sǝhnǝ Sistemlǝrinin Әvǝzolunmaz Avadanlıqlarından Olan Polad vǝ alüminium qatışığından ibarǝt olan Truss sistemlǝri müxtǝlif uzunluqlu hisslǝrdǝn ibarǝtdir. Çox mǝqsǝdli olmaqla yanaşı eyni zamanda asan quraşdırılır. İstǝnilǝn ölçüdǝ, istifadǝ olunma mǝqsǝdinǝ uyğun olaraq, son texnalogiya tǝtbiq edilǝrǝk İstehsal edilmiş sistemlǝrdir.