Dap Vadisi Z Ofis Merkez Mah. Seckin Sok. No:2/4A D No: 143 Caglayan Kagithane Istanbul

v

Korporativ

By Event Company, kifayǝt qǝdǝr avadanlıq, materyal vǝ bütün tǝşkilatı ǝhatǝ edǝrǝk qüsursuz işçi heyǝti ilǝ ölkǝmizdǝ vǝ ölkǝmizdǝn xaricdǝ sizǝ xidmǝt göstǝrir.

By Event Company .

By Event Company, 2002-ci ildǝn bǝri qazandığı tǝcrübǝsi ilǝ yerli vǝ xarici pradakşn tǝşkilatları, musiqi yaradıcılığı, menecerlik, festivallar vǝ mükafat tǝdbirlǝri üçün sǝs işıq görüntü sistemlǝri vǝ mobil generatorlar, sǝhnǝ, podium-dekorasiya vǝ xüsusi effekt avadanlıqları ilǝ texniki ehtiyacları keyfiyyǝtli vǝ düzgün olaraq hǝyata keçirdir. By Event Company, xǝyallarınızdakı xüsusi tǝdbirlǝri hǝqiqǝtǝ çevirmǝk üçün hǝdǝf alınan bütün quruluşu yaradır vǝ sizin rahatlığınızı tǝmin edir. By Event Company, kifayǝt qǝdǝr avadanlıq, materyal vǝ bütün tǝşkilatı ǝhatǝ edǝrǝk qüsursuz işçi heyǝti ilǝ ölkǝmizdǝ vǝ ölkǝmizdǝn xaricdǝ sizǝ xidmǝt göstǝrir.
N

Yenilikçi Fikirlǝr

By Event Company, tǝrkibindǝ olan mütǝxǝssis işçi heyǝti ilǝ tǝdbirlǝrinizdǝ yenilikçi fikirlǝr yaradaraq sizǝ daha keyfiyyǝtli xidmǝt tǝqdim etmǝyi qarşısına mǝqsǝd qoymuşdur.

v

Peşǝkar İşçi Heyǝti

By Event Company, tǝcrübǝli vǝ mütǝxǝssis işçi heyǝti ilǝ sizin rahat hissetmǝnizi tǝmin edǝn imkanlardan istifadǝ edǝrǝk yüksǝk dǝrǝcǝli mǝmnuniyyǝti qarşısına mǝqsǝd qoymuşdur.

c

Xüsusi Sistemlǝr

By Event Company, ölkǝmizdǝ vǝ ölkǝmizdǝn xaricdǝ bütün yenilikçi avadanlıqlar ilǝ xüsusi xidmǝt göstǝrǝrǝk sizi xǝyallarınıza qovuşduracaqdır.

Mǝmnuniyyǝtiniz Üçün .

By Event Company, tǝdbirlǝrinizin başdan ayağa bütün xidmǝtlǝrini öz öhdǝsnǝ götürür. Uğurla vǝ mǝmnuniyyǝtinizlǝ başa çatan hǝr bir tǝdbir bizim üçün çox vacibdir.

By Event Company, sizin, ziyarǝtçilǝriniz vǝ ya qonaqlarınız üçün qusursuz vǝ etibarlı xidmǝt göstǝrmǝyi özünǝ borç bilir.