Dap Vadisi Z Ofis Merkez Mah. Seckin Sok. No:2/4A D No: 143 Caglayan Kagithane Istanbul

Nǝ ilǝ mǝşğul oluruq ?

By Event Company ...

Tǝşkilati Xidmǝtlǝr, Sǝhnǝ Quruluşu, Sǝhnǝ Avadanlıqlarını İcarǝyǝ Götürmǝ, Sǝs Sistemlǝri, Toyların Tǝşkil olunması, İclas vǝ Konqreslǝrin Keçirdilmǝsi

Konsert, Festival, Şǝnlik, Podium, İctimai Vǝ Televiziya Verilişlǝri, Konqres, İclas, Seminar Vǝ Mǝhsul Buraxılışları, Filial İclasları, Toy Vǝ Dǝvǝtlǝrin Tǝşkil olunması, Bar Mitsva – Bat Mitsva, Ev Şǝnliklǝri Vǝ Xüsusi Qeydetmǝlǝr, Mǝzuniyyǝt Tǝntǝnǝlǝri, Qala Naharları, Yaxta Sǝyahǝtlǝri, Yarmarka Vǝ Sǝrgilǝr, Road Show Tǝdbirlǝri, Müǝssisǝ Vǝ Bünövrǝ qoyma Tǝdbirlǝri

anasayyfayan
By event company ilǝ işlǝmǝkdǝn mǝmnun olan

referans şirkǝtlǝrimiz .

Tǝşkilatçılıq Bizim İşimizdir! .

By Event Company, bütün tǝşkilatçılıq, sǝhnǝ icarǝyǝ götürmǝ vǝ sǝnǝtkar tǝmin etmǝ ilǝ bağlı bütün işlǝri dǝqiqliklǝ yerinǝ yetirǝrǝk sizǝ xidmǝt göstǝrir.